CHỨC NĂNG CƠ BẢN


Bypass đăng nhập nhiều tài khoản (10 id game / máy)

Tự động hút hồn hạ cấp 10 acc

Auto tự nhận biết mua Sâm - Máu - Tập hồn châu - Cung tên theo thiết lập của người dùng

Cất kho / bán vật phẩm theo nhu cầu người dùng, giảm CPU , Down lvl , trả Q VH từ xa

Tự di chuyển lại địa điểm train, tự động skill chí mạng

Tùy chọn map hồi thành (map mua máu sâm / cất kho)

About Us